Gledaj YouTube videozapise

Projekti KUH-a, MINT 2017

Kamping Udruženje u suradnji s ostalim dionicima u zemlji i inozemstvu provodi niz projekata u svrhu zaštite i promicanja zajedničkih gospodarskih, strukovnih, znanstvenih i drugih interesa svojih članova.

KUH logo
MINT logo

U nastavku iznosimo kratki pregled nekih od projekata poboljšanja kvalitete, edukacije, poticanja inovativnosti i produženja sezone, kvalitete kadrova i ostalo koje KUH provodi za svoje članove, ali i sa općim ciljem podizanja svijesti i poticanja kamping turizma u RH:

1. Projekt Podizanje kvalitete ljudskih potencijala kao preduvjet konkurentnosti hrvatskog kamping sektora

2. Sustav posebnih oznaka za proizvodnu specijalizaciju kampova – brending kampova i poticanje inovativnosti kroz definiranje kriterija i implementaciju sustava


1. Projekt Podizanje kvalitete ljudskih potencijala kao preduvjet konkurentnosti hrvatskog kamping sektora

Okosnica ovog projekta, podržanog od strane MINT-a, je prije svega razvoj ljudskih potencijala kroz edukaciju svih dionika vezanih uz svijet kampinga ili osoba koje su potencijalno zainteresirane za djelovanje u tom segmentu. Projekt se provodi na području cijele RH, a neki od glavnih ciljeva obuhvaćaju aktiviranje kontinentalnog turizma, obogaćivanje ponude, proizvodnu diferencijaciju, produljenje sezone djelovanja kampova, održivi razvoj, razvoj ljudskih potencijala te certificiranje kvalitete proizvoda i usluga kampova. Navedeno ima za cilj podići konkurentnost hrvatskog turizma, ali i kvalitetu ljudskih potencijala, što se smatra ključnim odrednicama za uspostavljanje stabilnog i dugoročnog razvojnog modela hrvatskog kamping sektora.

Uz zaposlenike KUH-a, u provedbi projekta aktivno su sudjelovale i osobe kojima je povjerena odgovornost kvalitetnog i nadasve stručnog provođenja utvrđenih aktivnosti: gđa. Josipa Cvelić Bonifačić (predsjednica sekcije za stručno-edukativno obrazovanje pri KUH-u, voditeljica projekata u poduzeću Valamar Riviera d.d., znanstveni suradnik na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu) te udruga Ecocamping e.V. (gdin. Wolfgang Pfrommer, CEO njemačke udruge specijalizirane za uvođenje i certifikaciju ekološke održivosti u kampovima, sa suradnicima)

U aktivnosti projekta uključeni su, osim predstavnika kampova i članova KUH-a, i vanjski dionici poput predstavnika Ministarstva turizma, lokalnih i regionalnih turističkih zajednica, lokalnih akcijskih grupa, javnih ustanova, lokalne i državne uprave, visokoškolskih i srednjoškolskih ustanova za obrazovanje kadrova u turizmu, proizvođača i ponuđača opreme za kampiranje i opremanje kampova i ostale opreme za ugostiteljstvo i turizam te ostale fizičke i pravne osobe.

Projekt je obuhvatio sljedeće aktivnosti:

1. Organizacija i održavanje radionica za razvoj i otvaranje malih kampova na kontinentu

2. Organizacija i održavanje gostujućih predavanja na temu kampingu u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama za obrazovanje kadrova u turizmu

3. Edukacija, analiza, ocjenjivanje i certificiranje kvalitete i kriterija zaštite okoliša kampova kroz projekte OK Mini Camps, Croatia's Best Campsites i Ecocamping

4. Organizacija i održavanje 11. Kongresa hrvatskog kampinga

1. Organizacija i održavanje radionica za razvoj i otvaranje malih kampova na kontinentu

Edukacija
Edukacija

Stručne edukacijske radionice provedene su u razdoblju od lipnja do rujna 2017. godine u Klisu, Karlovcu, Živikama i Legradu s ciljem da se na jednom mjestu okupe predstavnici turističkih zajednica, lokalne i državne uprave, potencijalne investitore (fizičke i pravne osoba), te sve ostale zainteresirane pojedince i tvrtke kako bi im se ukazalo na neiskorišteni potencijal za bavljenje kamping turizmom, s ciljem da se potakne aktiviranje kontinentalnog turizma kroz razvoj ljudskih potencijala, i to kroz otvaranje novih ili rekonstrukciju postojećih, atraktivnih i tematskih smještajnih objekata – malih kampova, posebice u turistički manje razvijenim dijelovima. Prisutnima na radionicama ukazalo se na probleme s kojima se investitori najčešće susreću prilikom realizacije projekata otvaranja malih kampova kako bi u svome nastojanju biti maksimalno stručni i spremni na suradnju i podršku. Na radionicama su sudjelovali brojni poduzetnici (fizičke osobe, predstavnici OPG-ova, tvrtki i obrta), predstavnici lokalne i državne uprave (Gradova, Općina i Županija, Hrvatskog Sabora), Lokalnih akcijskih grupa, TZ-ova, TZŽ-ova, Javnih ustanova, Poduzetničkih inkubatora, Regionalnih razvojnih agencija, Centara za tehnološki razvoj, Kulturno-umjetničkih društava, projektnih ureda, turističkih agencija, agencija za prijevoz, muzeja), njih sveukupno 86. Organizacijom radionica uvidjelo se da se u narednom razdoblju očekuje poboljšanje i optimizacija uvjeta za investiranje, izrada novih projektnih rješenja te otvaranje novih objekata (posebice malih kampova u domaćinstvu i u sklopu OPG-a) ili rekonstrukcija postojećih, a u svrhu edukacije vezane uz aktiviranje kontinentalnog kamping turizma, KUH i dalje zaprima upite novih zainteresiranih predstavnika poduzetnika i/ili javnih tijela i ustanova s određenih kontinentalnih područja RH za organizacijom novih radionica, stoga je plan da se radionice ovakvog tipa organiziraju i održavaju češće i kontinuirano, na što širem području RH, u svrhu sustavne podrške u razvoju tržišnog segmenta malih kampova na kontinentu, a u cilju povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma u cjelini. Radionice su bile vrlo dobro medijski popraćene (od strane lokalnih i nacionalnih televizija, novinara i ostalih važnih medijskih predstavnika kroz medijske članke, televizijske i radijske priloge i sl.) čime je postignuta bolja vidljivost projekta i njegovih ciljeva. Važno je naglasiti da su pojedini upiti za organizacijom novih radionica potaknuti upravom kvalitetom do sada odrađenih radionica, te njihovom dobrom vidljivošću putem brojnih medija. Zahvaljujemo Javnoj ustanovi RERASD iz Splita, Turističkoj zajednici Karlovačke županije, Turističkoj područja Središnja Podravina i LAG-u Posavina na suradnji i pruženoj logističkoj i organizacijskoj podršci pri organizaciji i održavanju radionica.

2. Organizacija i održavanje gostujućih predavanja na temu kampingu u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama za obrazovanje kadrova u turizmu.

Edukacija
Edukacija

Osnovni cilj organizacije gostujućih predavanja je razvoj (mladih) ljudskih potencijala kako bi se ojačala svijest o važnosti kamping turizma u RH, potaknuo interes za uključivanjem u istraživačke i radne procese, za samozapošljavanjem ili za pokretanjem vlastitih poduzetničkih ideja i direktno uključivanje u vlasničke i upravljačke strukture. Stoga je provedena edukacija učenika 4 srednjoškolske, studenata 4 visokoškolske ustanove te njihovih nastavnika i profesora obzirom da se kroz definirane kurikulume učenici i studenti nemaju priliku upoznati s kamping turizmom kao specifičnom i vrlo važnom obliku turističkog proizvoda. Tako su se gostujuća predavanja provela u razdoblju od 25.05. do 06.11.2017. godine u sklopu 4 visokoškolske ustanove u RH (Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Pula; Sveučilište Libertas, Zagreb; Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, Zagreb; Sveučilište RIT Croatia, Dubrovnik), te u sklopu 4 srednjoškolske ustanove (Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula; Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin; Ekonomsko-turistička škola, Karlovac; Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić), a na svima njima ukupno je prisustvovalo čak 284 učenika i studenata, te njihovih profesora i nastavnika na što je KUH posebno ponosan! Prisutni na gostujućim predavanjima tako su se uputili u temu kampinga, proširili su svoja postojeća znanja o kamping turizmu, a kod svih onih koji svoju priliku za buduće zapošljavanje vide upravo u kamping sektoru potaklo se jačanje poduzetničkog interesa, potaknulo se kreativno razmišljanje i konkretno djelovanje na tom području. S druge strane, učenicima i studentima pružila se prilika iznijeti svoje viđenje kamping turizma, kamping sektora te općenito kampinga kao oblika provođenja slobodnog vremena. Svim predstavnicima srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova zahvaljujemo na suradnji i pruženoj logističkoj i organizacijskoj podršci pri organizaciji i održavanju gostujućih predavanja.

3. Edukacija, analiza, ocjenjivanje i certificiranje kvalitete i kriterija zaštite okoliša kampova kroz projekte OK Mini Camps, Croatia's Best Campsites i Ecocamping.

Edukacija
Edukacija

Akcija obilaska, edukacije, provjere i ocjenjivanja kvalitete ukupno 6 kampova u sklopu projekta OK Mini Camps i ukupno 12 kampova u sklopu projekta Croatia's Best Campsites, te akcija obilaska, edukacije, provjere i analize kriterija zaštite okoliša ukupno 3 kampa u sklopu projekta Ecocamping u RH provele su se tokom mjeseca kolovoza i rujna 2017. godine, a po završetku obilaska, te obrade i analize prikupljenih podataka, izvršila se selekcija, odabir i certificiranje kvalitete sadržaja i usluga 4 novoizabrana najbolja mala kampa oznakom kvalitete OK Mini Camps, te 54 najbolja kampa oznakom kvalitete Croatia's Best Campsites, a koji su zadovoljili definirane kriterije i standarde kvalitete. Isto tako, po završetku obilaska, te obrade i analize prikupljenih podataka izvršio se odabir i certificiranje ekološke održivosti 3 novoizabrana kampa certifikatom ekološke održivosti Ecocamping, a koji su zadovoljili definirane kriterije zaštite okoliša.

Na taj način vlasnicima, menadžerima i djelatnicima kampova pružila se stručna pomoć i dodatni poticaj za poboljšanje kvalitete prilagodbom pojedinih elemenata kvalitete međunarodno prihvaćenim standardima kako bi na taj način njihovi kampovi postali prepoznatljiv i konkurentan proizvod na turističkom tržištu. Isto tako, pružila se stručna pomoć i dodatni poticaj na poboljšanje i prilagodbu zelenog, dugoročno održivog poslovanja kampova međunarodno prihvaćenim standardima i kriterijima zaštite okoliša, kako bi se na taj način osigurala turistička infrastruktura koja neće ili će u što manjoj mjeri imati negativan utjecaj na okoliš u kojem se nalazi.

Istovremeno, svim odabranim kampovima iz obiju sekcija pružila se mogućnost predstavljanja proizvoda turističkom tržištu kroz razne oblike offline (brošura, oglasi u stranim editorijalima, časopisima i sl.) i online (zasebne web sekcije u sklopu portala www.camping.hr, newsletteri, poveznice, banneri i sl.) alate promocije što se nastavlja i dalje kroz čitavu 2018. godinu. U daljnjem razdoblju potrebno je nastaviti s projektima edukacije, poticanja ulaganja u kvalitetu, analize i certificiranja kvalitete, poticanja ulaganja u zaštitu okoliša, analize i ocjenjivanja kriterija zaštite okoliša, te jačanja promocije kampova na turističkom tržištu kroz projekte OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites, kao i kroz projekt Ecocamping i to kroz stalan razvoj ljudskih potencijala, analizu i ocjenjivanje kvalitete te kroz certificiranje kvalitete proizvoda i usluga kampova i kriterija zaštite okoliša. Slijedom provedenih aktivnosti uvidjelo se da postoji visoka razina svijesti o nužnosti ostvarenja proizvodne diferencijacije i konstantnog obogaćivanja ponude kampova, visoka razina svijesti o potrebi definiranja i ostvarenja dugoročno održivog plana razvoja, odnosno konkretnih planova i akcija za produljenje turističke sezone kampova poboljšanjem i prilagodbom strukture i kvalitete njihova smještaja i usluga. Dugoročno će ovakav slijed događanja zasigurno znatno utjecati na dodatno povećanje broja visokokvalitetnih, proizvodno diferenciranih i dugoročno održivih kampova čije će poslovanje imati minimalan utjecaja na okoliš u kojem su smješteni, njihovom jačem tržišnom pozicioniranju na turističkom tržištu, produljenju turističke sezone te općenito jačanju konkurentnosti hrvatskog kamping turizma. Zahvaljujemo svim predstavnicima kampova na suradnji pri provedbi svih triju projekata!

4. Organizacija i održavanje 11. Kongresa hrvatskog kampinga.

Edukacija
Edukacija

Ovogodišnji 11. Kongres hrvatskog kampinga održao se u terminu 13.-15.11.2017. godine, u Solaris Beach Resortu u Šibeniku, a okupio je rekordan broj sudionika – njih čak 348 (predsjednici i članovi uprava, vlasnici i menadžeri kampova, djelatnici u kampovima, predstavnici proizvođača i ponuđača opreme za kampiranje i opremanje kampova i ostale opreme za ugostiteljstvo i turizam, predavači, predstavnici Ministarstva turizma RH, Turističkih zajednica gradova i županija, osiguravajućih društava, medija te brojni drugi zainteresirani subjekti iz Hrvatske i iz inozemstva)! Na ovogodišnjem kongresu svoje proizvode predstavilo je čak 29 predstavnika proizvođača i ponuđača opreme za kampiranje i opremanje kampova te ostale opreme za ugostiteljstvo i turizam, te je na taj način predstavljen također rekordan broj najnovijih modela mobilnih kućica (njih 17), glamping šatora (njih 7)! Osnovni ciljevi kongresa i ove godine bili su razvoj ljudskih potencijala, poticanje sudionika na prilagodbu poslovanja načelima održivog razvoja, certificiranje kvalitete proizvoda i usluga kampova, poticanje proizvodne diferencijacije, poticanje na obogaćivanje ponude kampova, odnosno na poboljšanje i prilagodbu strukture i kvalitete sadržaja i usluga u kampovima najnovijim tržišnim trendovima, kako ponude tako i potražnje, i to kroz nove investicije i novo zapošljavanje što će dugoročno zasigurno dovesti do produljenja turističke sezone, povećanje turističke potrošnje te općenito daljnjeg jačanja konkurentnosti hrvatskog kamping turizma. Između ostalog, važno je napomenuti da dodjela oznaka kvalitete OK Mini Camps i Croatia's Best Campsites za 58 novoizabranih kampova, kao i certifikata ekološke održivosti Ecocamping za 3 novoizabrana kampa održala u sklopu drugog dana održavanja 11. Kongresa hrvatskog kampinga, uz predstavljanje rezultata i analize projektnih aktivnosti. Zahvaljujemo svih sudionicima ovogodišnjeg kongresa koji su svojim dolaskom još jednom ukazali na sve veći značaj ovog vrlo značajnog događanja, kao i svima koji su pomogli pri njegovoj organizaciji i održavanju.


2. Sustav posebnih oznaka za proizvodnu specijalizaciju kampova – brending kampova i poticanje inovativnosti kroz definiranje kriterija i implementaciju sustava

Brending
Brending

Projekt je pokrenut u 2016. godini i provodi se uz podršku Ministarstva turizma. Cilj projekta je poticanje inovativnosti kampova kroz diferencijaciju i specijalizaciju, uz kreiranje sustava posebnih oznaka za proizvodno pozicioniranje kampova (npr. avanturistički kamp, wellness kamp, family-friendly kamp, gradski kamp, kamp za invalide, ronioce, itd.).

Od samog početka vodilo se je računa da se prijedlog oznaka temelji na realnom stanju na terenu i željenom razvojnom pravcu kamping sektora u RH, a uzimajući u obzir najnovije trendove i ponašanje tržišta kamping gostiju. Opravdanost i prilagođenost oznaka provjerena je analizom najboljih praksa u RH/EU, a sve u cilju unapređenja konkurentnosti turističke ponude, umrežavanja i stručnog usavršavanja. Danas razvoj kampova postaje sve dinamičniji i raznolikiji te, osim ustaljenog koncepta „sunca i mora“, kampovi razvijaju specifične proizvode koji podrazumijevaju primjerenije pozicioniranje. Pritom je veliki izazov navedenu specifičnu ponudu na ispravan način približiti potencijalnoj publici koja često nije upoznata s posebnim standardima ili minimalnom razinom ponude koju određeni proizvod nudi. S druge strane, kampovima je nužno pružiti dodatnu edukaciju kako bi se na nacionalnoj razini usvojili i kontrolirali minimalni standardi kvalitete koji se nude gostima u pojedinoj kategoriji.

Obzirom na sve to, u sklopu projekta definirana je tipologija i pozicioniranje te posebni kriteriji koje kampovi moraju zadovoljiti kako bi dobili posebnu oznaku – a ustanovljeno je i to da obzirom na stanje i stvarne potencijale hrvatskog kamping proizvoda, realno, velika većina hrvatskih kampova stvarni su kandidati za sudjelovanje u projektu i dobivanje posebne proizvodne oznake. Segmentirano brendiranje zasigurno će stoga imati velik utjecaj na kvalitetan razvoj kamping ponude, a posebno na raznovrsnost i diferencijaciju proizvoda, što u konačnici treba doprinijeti ukupnoj konkurentnosti turističke ponude, kao i umrežavanju i stručnom usavršavanju odgovornih osoba u sektoru. Tako je u sklopu projekta analizirano postojeće stanje i primjeri najbolje prakse, održane su radionice sa predstavnicima kampova, obavljeno je anketiranje gostiju u Njemačkoj, Italiji i Sloveniji, te je naposljetku kao rezultat svega toga izrađen finalni dokument s prijedlogom posebnih oznaka i njihovim vizualnim rješenjem.

Nositelj izrade projekta je Kamping udruženje Hrvatske (KUH), a projektu su svoj značaj doprinos svojim iskustvom i znanjem dali vanjski stručni suradnici Klemen Hren, vlasnik specijaliziranog kamping portala www.avtokampi.si te Primož Longyka, novinar i urednik nekoliko specijalističkih kamping izdanja i priznati promicatelj turističke ponude RH. U projektu su aktivno sudjelovali i predstavnici kampova (vlasnici, direktori i menadžeri), njih čak 95, koji su kroz tematske radionice provođene diljem cijele zemlje biti aktivno uključeni u razvoj i usmjeravanje projekta.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove