Gledaj YouTube videozapise

Tijela Kamping udruženja Hrvatske

Tijela Kamping udruženja Hrvatske su:

Skupština

Skupština KUH-a je najviše tijelo udruge koju čine svi članovi KUH-a, fizičke osobe i predstavnici pravnih osoba imenovani po osobama ovlaštenim za zastupanje pravne osobe. Svaki član KUH-a ima u Skupštini KUH-a jedan glas.

Skupština KUH-a obavlja sljedeće aktivnosti:

 • Razmatra i prihvaća programsku deklaraciju udruge
 • Donosi programske i druge dokumente na prijedlog drugih tijela KUH-a
 • Bira članove Izvršnog odbora
 • Donosi odluke o učlanjenju KUH-a u druge nacionalne i međunarodne udruge
 • Razmatra i prihvaća izvješća ostalih tijela KUH-a
 • Donosi financijski plan i odobrava zaključni račun
 • Donosi Poslovnik o radu Skupštine i Izvršnog odbora
 • Odlučuje o brisanju i isključenju članova KUH-a u drugom stupnju
 • Donosi ostale odluke u skladu sa Statutom udruge i zakonom

Predsjednik skupštine Kamping udruženja Hrvatske je gospodin Tihomir Nikolaš.

Izvršni odbor

Izvršni odbor je strateško tijelo KUH-a koje:

 • Utvrđuje i planira strategiju KUH-a u skladu s programom, financijskim planom i odlukama Skupštine KUH-a, ovim Statutom i Poslovnikom o radu KUH-a
 • Utvrđuje prijedloge odluka financijskog plana i završnog računa koje donosi Skupština
 • Donosi odluke u svezi s prihodima u skladu s financijskim planom
 • Donosi odluku o visini članarine
 • Osniva po potrebi podružnice i sekcije
 • Upravlja imovinom KUH-a
 • Donosi opće akte koji nisu u nadležnosti Skupštine
 • Donosi Pravilnik o organizaciji i načinu rada Ureda KUH-a i imenuje direktora ureda KUH-a i po potrebi stručne komisije
 • Odlučuje o korištenju sredstava KUH-a
 • Brine o edukaciji članova, organizira stručna predavanja i druge oblike stručnog usavršavanja
 • Organizira i provodi aktivnosti koje proizlaze iz djelatnosti KUH-a
 • Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnih odnosa, kao i o svim pravima i obvezama koje proizlaze iz rada
 • Odlučuje o prijemu redovnih i izvanrednih članova
 • Predlaže Skupštini počasne članove KUH-a
 • Odlučuje o brisanju i isključenju
 • Imenuje i opoziva članove stalnih i povremenih sekcija i radnih grupa
 • Potiče suradnju s drugim udrugama
 • Obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima ili za koje ga ovlasti Skupština

Izvršni odbor sastoji se od 11 članova.

Predsjednik Skupštine je po svojoj funkciji član Izvršnog odbora, a ostalih 10 članova bira Skupština vodeći računa da svaki klaster (Istra, Kvarner i Gorje, Sjeverna Dalmacija, Srednja Dalmacija, Južna Dalmacija i unutrašnjost) budu zastupljeni razmjerno svom udjelu u kapacitetu, odnosno s najmanje jednim članom. Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini KUH-a.

Neki od važnijih zadataka i odgovornosti Predsjednika Izvršnog odbora su:

 • Predstavlja i zastupa KUH u zemlji i inozemstvu
 • Brine se o ostvarivanju programa KUH-a
 • Predstavlja KUH u državnim tijelima za turizam i u međunarodnim strukovnim organizacijama

Predsjednik Izvršnog odbora KUH-a je gospodin Veljko Ostojić.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove