Gledaj YouTube videozapise

Kakvoća mora

Hrvatska plaža u Loparu

U Hrvatskoj se na velikom dijelu priobalja, te nekih kontinentalnih plaža, redovito mjeri kakvoća mora (vode) te se o tome obavještava javnost. U Hrvatskoj je u pravilu more visoke kakvoće i podobno za kupanje.

Na području pojedinih županija kakvoća mora prati se kontinuirano sada već nekih 20-tak godina, a od 1996. godine kakvoća se prati sukladno odredbama Uredbe o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN 33/96).

Za konačnu ocjenu kakvoće mora u sezoni kupanja uz navedenu Uredbu neke županije primjenjuju i interne kriterije ocjenjivanja kao i kriterije Svjetske zdravstvene organizacije i druge.

Ispitivanja kakvoće mora na plažama se najčešće provode 10-tak puta tijekom ljetnog razdoblja, odnosno od svibnja pa do rujna. Ispitivanja obuhvaćaju određivanje fizikalnih, kemijskih i bakterioloških osobina morske vode (najvažnijima se ipak smatraju bakteriološki parametri kao najznačajnijim indikatorima zagađenja mora fekalnim otpadnim vodama).

Pored sigurnosnih razloga, takvi rezultati ispitivanja koriste priobalnim jedinicama lokalne samouprave u definiranju prioritetnih sanacijskih programa, posebno u dijelu kanalizacijskih sustava a sve u cilju zaštite zdravlja kupača.

Prijava za članove KUH-a

Pristupite informacijama za članove